Lijst van publicaties

1. Zelfstandige publicaties

1972, Ein revisionistischer Vierphasendrill. Mededelingen van het talenlaboratorium van de R.U. te Leiden 1.

1977, Interferenz und Valenz - Zum Problem der ‘falschen Freunde’ für niederländische Germanistikstudenten. Mededelingen van het talenlaboratorium van de R.U. te Leiden 5 (dissertatie).

1980, Fouten in een vreemde taal - Verklaren en voorkomen. Toegepast taalkundige monografieën 4, Groningen.

1983, (red.) Schoolkeuze, voortgang en afsluiting in de tweede fase vervolgonderwijs. Algemene publikatie 28, Cito, Arnhem.

1983, (red.) Practice and problems in language testing 5: Non-classical test-theory/final examinations in secondary schools. Algemene publikatie 30, Cito, Arnhem.

1990, Cijfers geven. Brochurereeks Cito, Arnhem.

1990, met R. van Krieken en G. Straetmans, Deelkwalificaties AVO/VWO - Overzicht, evaluatie en perspectieven. Cito, Arnhem.

1992, Qualifikationen und Kompetenzen am Ende der Sekundarstufe I - Ein Bericht aus den Niederlanden. Rapport geschreven in opdracht van het Zentrum für empirische pädagogische Forschung der Universität Koblenz/Landau.

1995, Euroqualification: Language learning in the Netherlands, An Evaluation, reeks International projects, Cito, Arnhem.

1995, Testen und Prüfen. Qualifizierungsmodule für den berufsbezogenen Fremdsprachenunterricht in Klein-und Mittelbetrieben 5, Jürgen Beneke (Hrsg.), Universität Hildesheim.

1998, met E. van Hest, Moderne vreemde talen in de kwalificatiestructuur beroepsonderwijs – Vergelijking van marktvraag en opleidingsaanbod. Colo, Zoetermeer.

2003, met H. Moelands, Beoordelen met portfolio’s, BVE Brochurereeks Perspectief op assessment 3, Citogroep Arnhem.

2005, met J. Noijons, Vreemde talen in competentiegericht beroepsonderwijs, Brochurereeks Perspectief op assessment 5, Citogroep Arnhem.

2008, Maken van een examenplan – Handreikingen voor het middenmanagement, MBO Raad, De Bilt.

 2. Artikelen, bijdragen in readers, congresberichten

1975, ‘Die Beziehungen zwischen dem konjunktivischen Bedingungsgefüge und der “Realitätserfahrung” des Sprechenden im heutigen Deutsch’, Neophilologus 1.

1975, ‘Spreekvaardigheid - De didaxis van de dialoog 1’, Levende Talen 310.

1975, idem, 2, Levende Talen 311.

1975, ‘Das Problemgespräch’, Zielsprache Deutsch 1.

1975, ‘Het talenpracticum - Theorie en praktijk’, Levende Talen 313. Tevens verschenen in het Handboek voor de onderwijspraktijk, afl. 6, Deventer 1979.

1976, ‘Themanummer “de leergang”’, Levende Talen 316.

1977, ‘Arbeitsmaterialien zur gelenkten und freien Diskussion für den Deutschunterricht in der Oberstufe 1’, Levende Talen 323.

1977, idem, 2, Levende Talen 324.

1977, ‘Ansätze zur Entwicklung von Sprechfertigkeitstests’, in D. Strauss (Hrsg.), Materialien zum Entwurf eines Curriculums für die Ausbildung von Deutsch-als-Fremdsprache-Lehrern, Göppingen.

1978, ‘Resistenz der Interferenz’, in A. van Raad/N. Voorwinden (Hrsg.), Studien zur Linguistik und Didaktik –Festschrift für C. Soeteman, Leiden. Tevens verschenen in Grazer linguistische Studien 6, 1977.

1978, ‘Interferenz durch Kontrastmangel’, in G. Nickel (Hrsg.), Angewandte Sprachwissenschaft contrastive linguistics, Stuttgart.

1979, ‘Taaltoetsen - Kloof tussen vraag en aanbod?’, Taaltoetsen in onderwijs en onderzoek. Toegepaste taalwetenschap in artikelen 5, Amsterdam.

1979, met L. Nienhuis, ‘La validation expérimentale de tests de langue’, Études de Linguistique Appliquée 33.

1979, ‘Schoolonderzoek spreekvaardigheid MVT’, Levende Talen 343.

1979, met Ph. Theunissen, ‘Het toetsen van spreekvaardigheid moderne vreemde talen’, in K.D. Thio/P. Weeda (eds), Examenproblematiek.SVO-reeks 25, ‘s-Gravenhage.

1979, ‘Diskussionsgestaltung im paarweisen Arbeiten’, Moderner Sprachunterricht - Lehrerbildung und Lehrerfortbildung, Leipzig.

1979, ‘Open of gesloten vragen bij tekstbegrip?’ Direktor special129.

1981, ‘Testing oral proficiency in everyday situations’, in Ch. Klein-Braley/D.K. Stevenson (eds), Practice and problems in language testing 1, Frankfurt/M./Bern.

1982, met T.A. de Maas-de Brouwer, ‘Voor, op of over de drempel - Voorstellen voor een autonome structuur in het vreemde-talenonderwijs’, in T.J.M. van Els/P.J. Slagter (eds), Een Autonome Structuur voor het Vreemde-Talenonderwijs, Enschede.

1982, ‘Niveauproblematiek’, Weekblad voor Leraren 26.

1982, ‘Volwassenen en de reguliere examens’, Toegepaste taalwetenschap in artikelen 12, Amsterdam.

1982, ‘Spreektoetsen Moderne Vreemde Talen - Verantwoording van een methode’, Levende Talen 377.

1982, ‘Generating text-related questions’, in M. Lutjeharms/T. Culhane (eds), Practice and problems in language testing 3. Studiereeks van het tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel 10.

1983, met P.K.H. Broekman ‘In termen van eindtermen’, Examens in discussie - Een bundel opstellen voor J. W. Solberg, Groningen.

1985, ‘Opzet eindtoets Nederlands’, in E. Kremers, Vergelijking van leerresultaten in het voortgezet basisonderwijs en het vigerend voortgezet onderwijs. Specialistisch bulletin 30, Cito, Arnhem.

1985, ‘Language testing: making a decision on the basis of observed behaviour and “tapped” knowledge’, in V. Kohonen e.a. (ed), Practice and problems in language testing 8. AFinLA Series 40, Tampere.

1985, ‘Toetsen van communicatieve vaardigheden’, Communicatief Toetsen, uitgave Vereniging van Leraren in Levende Talen.

1985, ‘Communicatief toetsen: achtergronden en principes’, Communicatief Toetsen, uitgave Vereniging van Leraren in Levende Talen.

1987, met T.J.J.M. Theunissen, ‘Testing pronunciation: an application of generalizability theory’, Language Learning 37/1.

1987, ‘Appendix 2’, in A. Kingmans, Engels in het basisonderwijs.Mededeling 13, SLO, Enschede.

1988, ‘On Determining the Function and Quality of Language Tests’, Evaluation and Testing in the Learning and Teaching of Languages for Communication, Council of Cultural Cooperation, Straatsburg.

1988, ‘EUROCERT: An International Certificate for English’,Taaltoetsen. Toegepaste taalwetenschap in artikelen 31, Amsterdam.

1988, ‘Testing Pronunciation’, in K. Sajavaara (ed.), Equality in Language Learning. AFinLA Series 45, Jyväskylä.

1991, ‘De toetsing in het schoolwerkplan’, Modellenboek Schoolwerkplan VO, december 1991, I1000 3 t/m 17, Alphen a/d Rijn.

1991, met P. van Dam en J. Wijnstra, ‘Zentrale Tests und Prüfungen in den Niederlanden’, in K. Ingenkamp und R.S. Jäger, Tests und Trends 9. Jahrbuch der Pädagogischen Diagnostik, Weinheim und Basel.

1992, ‘Zum guten Schluß: Ein Test - Zur Erstellung und Auswertung informeller Hörverstehenstests’, Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts 7, Hörverstehen.

1993, ‘Transnational language qualifications’, Deutsch lernen in Europa. Congresbundel 3e nationaal congres Duits, uitg. Vereniging van Leraren in Levende Talen.

1994, ‘LangCred - Taalcertificaten en standaardniveaus in de Europese Unie’, Levende Talen 494.

1995, ‘European language qualifications: information on standards of proficiency’, System 23/4.

1997, met anderen; bijdrage aan J.G.M. Schotten en W.C.L. Robroek, Verantwoord meten in het gezondheidszorgonderwijs. Handboek voor beoordeling van leerresultaten, Houten/Diegem.

1998, ‘Validität und Natürlichkeit mündlich-kommunikativer Testformen’, ÖdaF Mitteilungen 2.

2002, ‘Welchen Mehrwert können computergestützte Tests beisteuern?’, in U. Laur-Ernst (Hrsg.), IuK-Technologie – Portal zur Wissensgesellschaft. Dokumentation einer Fachtagung vom 19. bis 21. November 2001 im Wissenschaftszentrum Bonn. Op bijgevoegde CD.

2002, ‘Testen und Prüfen’, in H. Diephuis/W. Herrlitz/G. Schmitz-Schwamborn (Hrsg.), Deutsch in derWelt – Chancen und Initiativen, Deutsch - Studien zum Sprachunterricht und zur interkulturellen Didaktik, Amsterdam.

2004, ‘Assessing Professional Competence: Some Basic considerations’, Educational Technology/January-February.

2004, met G. van der Kroft, ‘Competenties meetbaar maken’, in Vernieuwing – Tijdschrift voor onderwijs en opvoeding 63/7.

2005, ‘Ineffability in Intercultural Communication: the Case of Near-Death Experiences’, in Eva C. van Leewen (Hrsg.), Sprachenlernen als Investition in die Zukunft – Wirkungskreis eines Sprachlernzentrums – Festschrift für Heinrich P. Kelz, Tübingen.

2006, ‘2 Meten van sociale competentie met een situatiebeoordelingstest op internet’, in Roelofs, E. en G. Straetmans (red.), Assessment in actie - Competentiebeoordeling in opleiding en beroep, Perspectief op Assessment 6, Cito, Arnhem.

2007, met anderen, Competentiegericht beoordelen in het mbo – Handreikingen voor het middenmanagement, MBO Raad, De Bilt.

2007, ‘Wem nutzen Outputmessungen? Eine kritische Analyse ihrer Wirksamkeit und Nebeneffekte aus niederländischer Perspektive’, in Die Deutsche Schule 99/2.

3. Recensie-artikelen

1977, ‘Het toetsen van spreekvaardigheid - Naar aanleiding van een gelijknamig proefschrift’, Levende Talen 327.

1981, ‘Leergang en spreektaal’ - N.a.v. J. Weijenberg, Authentizität gesprochener Sprache in Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache, Toegepaste taalwetenschap in artikelen 10, Amsterdam.

1984, ‘Duitse naamvallen voor gevorderden’ - N.a.v. P. Jordens, Das deutsche Kasussystem im Fremdsprachenunterricht, Toegepaste taalwetenschap in artikelen 17, Amsterdam.

1999, ‘Talen in actie: hoe verder met de mvt in beroepsonderwijs en educatie? – N.a.v. E. Liemberg en E. van Kleunen, Talen in actie, Levende Talen 537.

4. Recensies

1974, K.D. Bünting, Einführung in die Linguistik, Neophilologus 1.

1974, G. Lakoff, Linguistik und natürliche Logik, Neophilologus 1.

1974, J.P. Eriks/P.D.A. Veen, Schlangen im Gras; M. Kochman/K.G. Kraut, Verwandte Wörter, Levende Talen 308.

1975, Ein Riesenerfolg für die Firma ? - Overpeinzingen bij te vijfde les uit de teleac-cursus ‘Guten Tag, wie geht’s?’ Info LT 3.

1976, M. Boot, Auftakt, Levende Talen 321.

1977, P.J.M. Groot, Luistervaardigheid Frans, Duits, Engels, Levende Talen 323.

1977, Th.M.J. van Megen, Kurzgrammatik des Deutschen, Levende Talen 323.

1978, W./A. Beile, Modelle für den audiolingualen Unterricht 3, Zielsprache Deutsch 4.

1979, M. Rall/U. Engel/D. Rall, DVG für DaF, Zielsprache Deutsch 4.

1980, J. Stegeman, Aspekte der kontrastiven Syntax am Beispiel des Niederländischen und Deutschen, Levende Talen 351.

1981, B.W.Th. Duijvestein/H.A.A. Mangnus, Schwarz auf Weiss - Schrijfvaardigheid Duits, Levende Talen 359.

5. Diversen

1980, uitgave themanummer over toetsing, Levende Talen 352.

1981, ‘Spreekvaardigheid - Opleiding en toetsing’, interview in NieuwDuits 2, uitgave Wolters-Noordhoff, Groningen.

Diverse bijdragen in Levende Talen, Info LT, Citokrant, de Interne Dokumentatiereeks en in het tijdschrift Toetsvisievan het Cito.

1983, ‘Soeters en Theet’, als bekroond verhaal opgenomen in de bundel Grensgevallen, naar aanleiding van de Gelders-Duitse wedstrijd ‘Schrijven over de grens’.

1995, Kompendium 1 - Niederländisch bij H.P. Kelz/G. Neuf, Deutsch im Beruf – Wirtschaft 1, Dürr + Kessler, Keulen.

1997, met M. van Delden, ‘EUrotour: spelenderwijs op reis door Europese Unie’, Van twaalf tot achttien, januarinummer.

1997, Kompendium 2 - Niederländisch bij H.P. Kelz/G. Neuf, Deutsch im Beruf - Wirtschaft 2, Dürr + Kessler, Keulen.

Nieuwe reacties

26.01 | 15:37

Ha Jeroen, fijn dat het goed gaat. De coronabepalingen hebben mij in de...

26.01 | 09:45

hierbij de groeten van Jeroen, alles goed met mij. En met jou? Vroeg me a...

23.01 | 11:48

Julius, in dit scherm kun je maar weinig tekens kwijt. Stuur een mail n...

23.01 | 11:07

Beste Jan, als oud Hagenees ,voei ik wel een sooort verwantschap m...